Best Onam Malayalam Speech 2023

Onam Malayalam Speech: 2023-ലെ ഏറ്റവും ആകർഷകവും ഫലപ്രദവുമായ ഓണം മലയാളം പ്രസംഗങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു സാംസ്കാരിക വിസ്മയത്തിലേക്ക് മുഴുകൂ. ഏകത്വത്തിന്റെയും നാനാത്വത്തിന്റെയും സമ്പന്നമായ പാരമ്പര്യങ്ങളുടെയും ചൈതന്യം ആഘോഷിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് ഈ വർഷത്തെ ഓണാഘോഷ വേളയിൽ നടത്തിയ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രസംഗങ്ങളുടെ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്ത ശേഖരം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. [Onam Malayalam Speech]

മലയാള ഭാഷയുടെ ശ്രുതിമധുരമായ താളത്തിൽ, ചരിത്രവും നാടോടിക്കഥകളും സമകാലിക ഉൾക്കാഴ്ചകളും മനോഹരമായി ഇഴചേർത്ത് സംസാരിക്കുന്നതിനാൽ വാക്ചാതുര്യവും അഭിനിവേശവും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക.

നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രസംഗത്തിന് പ്രചോദനം തേടുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അവസരത്തിന്റെ ഭാഷാ വൈഭവത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോ ആണെങ്കിലും, 2023-ലെ മികച്ച ഓണം മലയാളം പ്രസംഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിനുള്ള നിങ്ങളുടെ ആത്യന്തിക വഴികാട്ടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ്.

Best Onam Malayalam Speech 2023
Pookolam, Onam celebrations at home. [Photo By: Getty Images]

Onam Malayalam Speech | ഓണം മലയാളം പ്രസംഗം

സുഹൃത്തോടെപിന്നെ നമസ്കാരം!

ഓണം മലയാളികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആനന്ദം പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു മഹോത്സവമാണ്‌. വർഷത്തെ തുടക്കം തൊട്ട് ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത് അത്യമുഖം എന്നതിനാൽ നമ്മൾ ഒരുവിധ ആനന്ദത്തെ അനുഭവിക്കുന്നു.

ഓണം നമ്മൾക്ക് അനേകം ആശയങ്ങളും സ്മൃതികൾക്കും അനുഭവങ്ങളുമുണ്ടാക്കുന്നു. മനോഹരമായ പൂക്കൾ, അടുക്കള, പുലികളും ആർക്കാണ്ടും നമ്മൾ ഓണത്തിൽ വീണ്ടും അഭിവാദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. ഓണം അത്യുന്നതമായ ഭാവനാത്മകതയാണ്‌.

ഓണം സൂര്യപുത്രൻ വാമനന്റെ അവതാരമായിരിക്കുമ്പോൾ രാജാവിനെ മത്സ്യാവതാരത്തിന്റെ അനുയായികൾ ആവത്തെ, മനുഷ്യരും മേഘനാദൻ പേടിക്കുന്നതാണ്‌. പഴയ കാലത്ത് ഓണം താമസിച്ചുവന്ന സമയമായിരുന്നു. അന്നത്തെ മനുഷ്യർ ആഹാരം അന്നത്തെ ഉത്സവത്തിനുപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആചരിക്കുന്നതും ഇന്നു പുതിയ പൊതുവായതായി മാറിയിരിക്കുന്നു.

ഓണത്തിനുള്ള പരികല്പനകൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും, സമുദ്രത്തിൽ ചുവപ്പുളിയായി പരമപൂജ്യനായ മഹാബലിയെ ആചരിക്കുന്ന കാലമായാണ് ആദ്യകാല ഓണം അയച്ചത്.

ഓണം ഒരു അന്നോത്സവമായാണ്‌. അതിനാൽ ഒരു പുതുക്കാലം, നവജീവനം ആരംഭിക്കുന്ന ആഘോഷമാണ്‌ ഓണം. ഓണത്തിൽ നമ്മൾ ആശംസകൾ അനുഭവിക്കുന്നു, അനുഭവങ്ങൾ വെറുപ്പിക്കുന്നു, സുഖസമ്പത്തുക്കൾ പകർന്നുകൊള്ളുന്നു.

ഓണത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു അനുഭവം ചേർന്നുവരുന്നു, അത് എല്ലാവർക്കും സമുദ്രപൂജ ആയിക്കൊള്ളുന്ന ഒരു മാറ്റമാണ്‌. ഒരുവൻ സമുദ്രത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിന്‌ ഒരു ചുവപ്പുളി അടയുന്നത് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ, ഒരുവന്റെ പൊതു സമൃദ്ധിക്കും ആത്മാവിന് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ടാകുമ്പോൾ, ഓണത്തിൽ നിന്നും പുതുക്കാലത്തെ ജീവിതത്തിന്‌ അന്ധകാരമെന്ന ധാരണ പോകുന്നു.

ഓണം ഒരു ആഘോഷമായി സമുദ്രത്തിൽ പൂജ ആയിക്കൊള്ളുന്നതായിരിക്കുന്നു. സമുദ്രപൂജ ഒരു സമുദ്ര ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതീകമായിരിക്കുന്നു, വെളിച്ചത്തിൽ ഒരു പരമ്പരയാണ്‌.

സുഹൃത്തോടെ, ഇന്ന് നാം ഒരു സമുദ്രപൂജയ്ക്ക് പുറത്താകുന്നു. മനസ്സിലാക്കുക, സമുദ്രത്തിൽ പൂജ ആയിക്കൊള്ളുന്നത് ഒരു ദീർഘയുഗായി നമ്മൾക്ക് സ്മരണമാകാനായിരിക്കും.

അതായത്, ഓണം ഒരു തെളിഞ്ഞ മാർഗ്ഗമാണ്‌ സമുദ്രത്തിൽ പൂജ ആയിക്കൊള്ളുന്നത്. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ദിശയിൽ പോവുന്നത് പരമ്പരാഗതമായി അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ദിശയിൽ പോവുന്നത് നമ്മൾക്ക് അവഗണിക്കരുത്, നമ്മൾ വളരെ തത്വരയായി സമുദ്രത്തിൽ പൂജ ആയിക്കൊള്ളുന്നു.

ഓണം നമ്മളുടെ സമൃദ്ധിക്കും ആത്മാവിന്‌ ഒരു പ്രതിഷ്ഠയും നൽകുന്നു. നമ്മൾ പ്രതിഷ്ഠയുടെ ദാസനല്ല, ആത്മാവിന്റെ ദാസൻ ആയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ സമുദ്രത്തിന്റെ പുജയാണ് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നത്.

ഈ ഓണം, നമ്മൾക്ക് ആത്മാവിന്റെ സ്വീകരണം ചെയ്യാൻ ഒരു മനസ്സിലാക്കലാണ്‌. സമുദ്രപൂജയെ പൂർണമായും ആരാധനാത്മകമായി ആചരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്‌.

സുഹൃത്തോടെ, ഓണം ഒരു പുതുക്കാലമാണ്‌, ഒരു പുതുത്തിരുവോണാണ്‌. എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹൃദയപൂജ ആയിക്കൊണ്ട് ഓണം ആചരിക്കുക!

ധന്യവിശേഷം ഓണാശംസകൾ! നന്ദി!

Onam Malayalam Speech

ഓണത്തെ കുറിച്ച് ഒരു കുറിപ്പ് മലയാളത്തില്

ഓണം കേരളത്തിൽ അത്യന്തം പ്രശസ്തമായ ഒരു പരവർത്തനം ആണ്. ഓണം വരാനും അതിലെ ആചാരങ്ങൾ, ആഘോഷങ്ങൾ, ഭക്ഷണങ്ങൾ, ഗാനങ്ങൾ, നൃത്തങ്ങൾ, കഥകൾ, പുരാണങ്ങൾ, പാട്ടുകൾ, വിളയാട്ടുകൾ, അടിപൊളി കാഴ്ചകൾ, അതിഥിസത്കാരങ്ങൾ, അലങ്കാരങ്ങൾ, ആരാധനാപ്രദീപങ്ങൾ തുടങ്ങി പല രീതിയിൽ ആചരിക്കപ്പെടുന്നു.

ഓണം മീൻ പച്ചക്കറികൾ ഉപയോഗിച്ച് പച്ചക്കറി അപ്പം എന്ന ഒരു ഭക്ഷണമാണ് പ്രധാനം. പൂവിളകളുടെ പൊരുളാണ് പൂവല്ലി. ആവാല കുഴിയിൽ പഴങ്ങൾ പരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രൂപം ആണ് ഉപയോഗപ്പെടുന്നത്.

ഓണസംഗീതങ്ങൾ എന്ന ഒരു രൂപം അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ അന്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്താവനകളില് കാണാവുന്ന വാരിയാണ് ഓണപ്പാട്ടുകൾ.

ഓണക്കളിക്കും പൊടിപടികളും ആട്ടക്കളികളും വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. ഓണക്കളിയിൽ ആട്ടക്കളികൾ, പൊടിപടികളും കാണാം.

ഓണം ആഘോഷങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായ ഒരു സമയമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചിയിൽ ഓണം കാത്തിരിക്കുന്ന സമയമായിരിക്കുന്നു ഓണക്കളി. അതിനാൽ, കേരളത്തിൽ ഓണം ഒരു അത്യമാന ആഘോഷമാണ്.

ഓണം മഹത്വപൂർണ്ണമായ ഒരു ആഘോഷമാണ് കേരളത്തിൽ. അതിനാൽ, അത് മനുഷ്യർക്ക് ഒരു താത്പര്യമായ സംരംഭമായി ആചരിക്കപ്പെടുന്നു.

Onam Malayalam Speech

ഇതും വായിക്കുക:- स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव निबंध मराठी 2023

Leave a Comment

Index

Discover more from Shabd Hi Shabd

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading